ZASADY REKRUACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Jesteś tu: Strona główna » ZASADY REKRUACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZARZADZENIE NR 9

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W RUSSOWIE

z dnia 27.02.2015r.

 

w sprawie zasad przyjmowania oraz terminów postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do klasy I Szkoły Podstawowej  w Kokaninie  i Russowie

 

Na podstawie art.6 ust.2, art.9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) wprowadza się następujące zasady naboru  w roku szkolnym 2015/2016:

 

§ 1.

Do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

§ 2.

1.Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły ( na podstawie zgłoszenia rodziców lub opiekunów prawnych).

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej na podstawie wniosku rodziców lub opiekunów prawnych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 3.

Ustala się następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych:

1. dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żelazków – 30 pkt

2. dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci w rodzinie) – 20 pkt

3. dziecko jest niepełnosprawne – 10 pkt

4.jedno lub dwoje rodziców dziecka jest niepełnosprawne – 5 pkt

 

§ 4.

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2015/16

 

l.p.

Terminy

Rodzaj zadania

 

1.

 

od 2 marca

do 31marca

 

składanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wniosków rodziców zamieszkałych poza obwodem

 

2.

 

9 kwietnia

zamieszenie list dzieci przyjętych do klasy I

poinformowanie rodziców o możliwości i sposobie odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

 

3.

 

od 9 kwietnia do 15 kwietnia

 

Składanie odwołań od Komisji Rekrutacyjnej

 

4.

17 kwietnia

przekazanie rodzicom decyzji dotyczących odwołań od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej

5.

17 – 23 kwietnia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

6.

24- 29 kwietnia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej.

 

7.

 

Do 31 sierpnia

 

 rekrutacja uzupełniająca na pozostałe wolne miejsca

 

§5.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek lub zgłoszenie o przyjęcie do szkoły

2. dokumenty potwierdzające kryteria zawarte w §3.1 ( w przypadku dzieci spoza obwodu)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne

4. kserokopia odpisu aktu urodzenia ( do wglądu)

5. oświadczenie woli dotyczące uczestnictwa w zajęciach religii /etyki

 

 

§ 6

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego/postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2015/2016.

 

 

 

Dyrektor

Dorota Sobczak

 

Pliki do pobrania

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma