ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ KL. I -RUSSÓW

Jesteś tu: Strona główna » ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ KL. I -RUSSÓW

ZARZADZENIE NR 8

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W RUSSOWIE

z dnia 30.03.2017r.

 

w sprawie zasad przyjmowania oraz terminów postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do klasy I Szkoły Podstawowej  w Russowie

 

Na podstawie art.204 ust.1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz.59 ), rozporządzenia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), w związku z Zarządzeniem nr 18/2017 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2017 r. w  sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w  postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Żelazków

 zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

§ 2

1.Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły ( na podstawie zgłoszenia rodziców lub opiekunów prawnych- zał nr 1).

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej na podstawie wniosku rodziców lub opiekunów prawnych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami ( zał. nr 2)

§ 3.

Kryteria rekrutacji reguluje uchwała Rady Gminy Żelazków z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Żelazków.  ( w załączeniu).

 § 4

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2017r. i trwa do 31 sierpnia 2017r.

Szczegółowy harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym określa Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2017r. ( w załączeniu)

§ 5

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek lub zgłoszenie o przyjęcie do szkoły

2. dokumenty potwierdzające kryteria zawarte w §3.1 ( w przypadku dzieci spoza obwodu)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne

4. kserokopia odpisu aktu urodzenia ( do wglądu)

5. oświadczenie woli dotyczące uczestnictwa w zajęciach religii /etyki

 § 6

W celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego powołuję komisję rekrutacyjną w składzie:

1. mgr Agnieszka Sałata – przewodnicząca komisji

2. mgr Halina Grala– członek komisji

3. mgr Iwona Mazurek – członek komisji

§ 7

Zakres i  tryb działania komisji rekrutacyjnej określa  art. 157 u.p.o.  ( Dz. U. z 2017r. poz.59 ), oraz rozporządzenie MEN z dnia 16 marca  (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego/postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018

 

 § 9

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor

Dorota Sobczak

 

 

Pliki do pobrania