ZASADY REKRUACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Jesteś tu: Strona główna » ZASADY REKRUACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZARZADZENIE NR 5

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W RUSSOWIE

z dnia 27.02.2014r.

W sprawie przyjmowania do klas I szkoły podstawowej

 w Kokaninie  i Russowie

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) wprowadza się następujące zasady naboru do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015

 

§ 1. Do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

§ 2.1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły ( na podstawie zgłoszenia rodziców lub opiekunów prawnych).

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej na podstawie wniosku rodziców lub opiekunów prawnych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 3. Ustala się następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych:

1. dzieci zamieszkałe na terenie gminy Żelazków

2. dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci w rodzinie)

3. dziecko jest niepełnosprawne

4.jedno lub dwoje rodziców dziecka jest niepełnosprawne

 

§ 4. Ustala się następujące terminy przyjęć do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/15:

 04.03 do 31.03.2014 – przyjmowanie zgłoszeń rodziców zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wniosków rodziców zamieszkałych poza obwodem szkoły

3.04. 2014 – zamieszenie list dzieci przyjętych do klasy I

poinformowanie rodziców o możliwości i sposobie odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

3.04 – 10. 04. 2014   - składanie odwołani od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

11.04.2014 - przekazanie rodzicom decyzji dotyczących odwołań od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej

Do 31.08.2014 r. – rekrutacja uzupełniająca na pozostałe wolne miejsca.

 

§5. Wymagane dokumenty:

 1. wniosek lub zgłoszenie o przyjęcie do szkoły

2. dokumenty potwierdzające kryteria zawarte w §3.1 ( w przypadku dzieci spoza obwodu)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne

4. kserokopia odpisu aktu urodzenia ( do wglądu)

Pliki do pobrania